Privacy Policy

SportFocus, gevestigd aan de Luchthavenweg 81-047a, 5657EA te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. SportFocus heeft de intentie uw privacy maximaal te waarborgen, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sportfocus040.nl, Luchthavenweg 81-047a, 5657EA te Eindhoven, 06-30478390.

Laurens Groenendijk is eindverantwoordelijke Gegevensbescherming van SportFocus. Hij is te bereiken via laurens@sportfocus040.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SportFocus verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of per e-mail.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SportFocus verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact op te kunnen nemen om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die bijzonder of gevoelig van aard zijn. Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan contact met ons op via laurens@sportfocus040.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

SportFocus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SportFocus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens na informatieaanvraag bewaren we 5 jaar
  • Uw e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief bewaren we tot u aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.
  • Persoonsgegevens na sollicitatie bewaren we 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

SportFocusl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen is er een overeenkomst met de betreffende partij waarin is vastgelegd dat gegevens niet mogen gedeeld of gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SportFocus maakt gebruik van analytische cookies op haar website www.spotfocus040.nl om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen. SportFocus maakt daarbij gebruik van de dienst Google Analytics die SportFocus zodanig heeft ingesteld dat de privacy van u als bezoeker zo goed mogelijk is beschermd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u als individu.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SportFocus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar laurens@sportfocus040.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SportFocus wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SportFocus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via laurens@sportfocus040.nl